ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά
To ηλεκτρονικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης ενδυμάτων «opencloseT», εφεξής« η επιχείρησή μας», επιδεικνύει σεβασμό στην ιδιωτικότητάσας και εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι και παραμένουν ασφαλή.Η επιχείρησήμας και η ιστοσελίδα που διατηρεί δηλώνουν ότι έχουνσυμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένουτου Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» - εφεξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.
Η παρούσα  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική») αποσκοπεί στη διεξοδική πληροφόρησή σας σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και όλα τα δεδομένα που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας ήμας παρέχετε μέσω της πλοήγησής σας σε αυτή.
Η παρούσα Πολιτική θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτής της Πολιτικής, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν, με ποιο τρόπο, για ποιο σκοπόκαι ποια ακριβώς προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Ποιοί είμαστε
Η ιστοσελίδα της επιχείρησής μας φιλοξενεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πωλήσεις λιανικής ενδυμάτων, ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές.
Η επιχείρησή μας δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που καταχωρούνται στην ιστοσελίδαμας. Για τον λόγο αυτό επιθυμούμε την εκ των προτέρων ενημέρωσή σας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Προς συμμόρφωσή μαςμε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότιόσον αφοράτις πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τις αγορές πουπραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή κατά την περιαγωγή σαςσε αυτή, είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίαςτων προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσαΠολιτικήσε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμοί
Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική είναι νομικοί και ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
Έτσι:
Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προσωπικά δεδομέναή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας
Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα μας διέπεται από τις ακόλουθεςαρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Κάνουμε κάθε τι δυνατό προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την πραγματοποίηση αγορών απότο ηλεκτρονικό μαςκατάστημα.
Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση,  αριθμό κινητού τηλεφώνου ή σταθερού προαιρετικά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ενώ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου λαμβάνουμε τα στοιχεία τιμολόγησης, όπως ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα.Όποια από τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά καταχωρούνται από εσάς και κατόπιν επιλογής σας προκειμένου να μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε την παραγγελία σας χωρίς εγγραφή, σας ζητούμε να υποβάλλετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας, όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης και τα στοιχεία που αφορούν την καταβολή της πληρωμής. Επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας, θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωσή της.
Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα - Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies τα οποία μας βοηθούν να δημιουργήσουμε το προφίλ των χρηστών μας και να διευκολύνουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες συσκευής: Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο. Αν έχετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές από τις οποίες συνδέεστε στις υπηρεσίες μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές που χρησιμοποιείτε, πράγμα που μας βοηθά να σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:
α)Χαρακτηριστικά όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση υλικού.
β)Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση IP

Πληροφορίες καταγραφής: Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.  Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
i) τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
ii) στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.
iii) χρόνοι πρόσβασης.
iv) εμφανισμένες σελίδες.
v) αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
iv) σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.Η δική σας συγκατάθεση
Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου (newsletter)της ιστοσελίδας μας ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικόμας κατάστημα μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.
Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μας παρέχετε την ειδική συγκατάθεσή σας σχετικά με τα εξής:

 • Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη και επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας μαζί σας,  προϋπόθεση απαραίτητη για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Mπορείτε επίσης να επιλέξετε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία/newslettersγια προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσωτης ιστοσελίδαςμας, παρέχοντάς μας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σχετική συγκατάθεση σας. Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε,συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοιστην ιστοσελίδα μας, για όσο διάστημα διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τηνπαροχή των υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά τη λήξη/διαγραφή του λογαριασμού σας σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και μόνο για λόγους ανταπόκρισης στις νομικές ή κανονιστικέςμας υποχρεώσεις ή για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών, ή για την αποτροπή απάτης ή άλλων εγκληματικών ενεργειών.

Προστασία των ανηλίκων
Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν καταστεί εφικτό να ελεγχθεί ακριβώς λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών,δεν φέρουμε ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα μας
Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα:

 • Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα:μπορείτε να λάβετε ενημέρωση για το κατά πόσον και ποια δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, καθώς επίσης και αρκετές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία 
 • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση ελλείψεων ή ανακρίβειας 
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ,   καθώς και στην περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή των εννόμων συμφερόντων τρίτων
 • Διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη εταιρεία  
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. 

Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε τα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο.   
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα μας στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς 6909243423 καθώς και στο email: info@opencloset.gr

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με τη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας μας, κ. Μυρτώ Κιτριλάκη μέσω email: info@opencloset.gr ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω.
Μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας, τα οποία και θα ικανοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να απευθυνθείτε στηδιαχειρίστρια της ιστοσελίδας μας.  

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει
Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθεια μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια των προσωπικών σας πληροφοριών ή τη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Όσοι συνεργάτες μας επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομέναγια τους νόμιμους σκοπούς που εκτίθενται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα μας:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (firewall).
 • Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της ιστοσελίδας μας ή συνδεόμενων εφαρμογών προστατεύονται από υψηλού επιπέδου τεχνολογία κρυπτογράφησης.
  Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα μαςδεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στην ιστοσελίδαμας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητηθεί να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης  στην ιστοσελίδαμας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).
Η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας καταχωρείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες σχετικά με στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Eποπτική Αρχή
Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που η ιστοσελίδαμαςεπεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 210- 6475600,email:contact@dpa.gr.

Επικαιροποίηση
Προβαίνουμε σε επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας κάθε αναθεωρημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μαςή σε συνδεόμενες εφαρμογές.
Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται ότι είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους χρήστες της για όλες τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σχετικά αναδυόμενα παράθυρα.